Politika e Privatësisë

POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

DOPE STUDIO Data Systems and Internet Communication SA, me titullin dallues DOPE STUDIO (në tekstin e mëtejmë "Kompania" ose "ne") përpiqet të krijojë një përvojë që plotëson nevojat e vizitorëve tanë, duke përdorur informacionin që ju na besoni me përgjegjshmëri. Ne jemi të përkushtuar të respektojmë privatësinë tuaj dhe t'u përmbahemi parimeve të ligjeve të zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave dhe të privatësisë.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale rregullohet nga kushtet e mëposhtme, nga dispozitat përkatëse të legjislacionit aktual grek dhe evropian për të dhënat personale, si dhe nga vendimet, udhëzimet dhe rregulloret përkatëse të Autoritetit Helen për Mbrojtjen e të Dhënave.

Kjo politikë e privatësisë është një pjesë integrale e kushteve të përdorimit të faqes sonë të internetit dhe mund të jetë subjekt i modifikimit. Ne ju këshillojmë që të rishikoni rregullisht Politikën tonë të Privatësisë për të qenë të vetëdijshëm për çdo ndryshim të kryer. Duke vizituar dhe lundruar në faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar nga çdo ndryshim i bërë në këtë politikë. Në çdo rast, kur ndodhin ndryshime thelbësore, ne do të sigurohemi që një mesazh përkatës përditësues t'u shfaqet vizitorëve të faqes sonë të internetit.

1. Çfarë informacioni mbledhim nga ju

Kur dorëzoni informacionin tuaj për të kontaktuar kompaninë ose për të fituar akses në shërbime specifike, ne i mbledhim dhe i ruajmë ato vetëm për qëllimet e përcaktuara më poshtë. Në këtë kontekst, ne mbledhim të dhënat që ju dorëzoni, si emri, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, telefoni celular dhe faksi.

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne gjithashtu mbledhim informacion në një mënyrë të automatizuar përmes cookies. Shikoni Politikën e Cookies për më shumë informacion

2. Pse ne përpunojmë informacionin tuaj

Ne përpunojmë informacionin tuaj vetëm për qëllimet e mëposhtme:
2.1 Dërgimi i një buletini
Nëse jepni pëlqimin tuaj duke plotësuar informacionin tuaj në fushën që lidhet me marrjen e një Buletini, ne do t'i fusim të dhënat tuaja dhe do t'ju dërgojmë përditësime.
2.3 Përmirësimi i Shërbimit
Ne ruajmë informacionin tuaj dhe historinë e përdorimit të shërbimeve tona për të eksportuar statistika që na lejojnë të vlerësojmë më mirë trafikun dhe navigimin e faqes sonë të internetit në mënyrë që të bëjmë përmirësime në përmbajtjen dhe formatin e saj.
2.4. Dërgimi i materialit promovues
Pasi të keni dhënë pëlqimin tuaj, ne do t'ju kontaktojmë në detajet e kontaktit që keni zgjedhur, në mënyrë që t'ju informojmë për ngjarjet/aktivitetet që zhvillohen ose në të cilat ne marrim pjesë.

3. Kush i merr dhe përpunon të dhënat tuaja

Qasja në të dhënat tuaja mund t'u jepet vetëm punonjësve tanë të autorizuar ose partnerëve të jashtëm që veprojnë në emrin tonë, për qëllimet e sipërpërmendura të përpunimit, duke na ofruar shërbime IT për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja ose/dhe shërbimin ndaj klientit dhe/ose për të dërguar përditësime, promovime ose kërkime tregu në emrin tonë.

4. Sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja?

Ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja për 5 vjet nga hera e fundit që do të përdorni shërbimet tona. Të dhënat tuaja më pas do të fshihen nëse nuk jepni përsëri aprovimin tuaj për përpunimin e tyre. Në çdo rast, ju keni të drejtë të kërkoni ndërprerjen e komunikimit për qëllime reklamimi dhe/ose fshirjen e të dhënave tuaja në çdo kohë.

5. Të drejtat tuaja

Kompania jonë garanton të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe kujdeset që t'jua lehtësojë ushtrimin e tyre.
Ju keni të drejtë të:

5.1 Kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale dhe në veçanti, ju mund të merrni informacion në lidhje me të dhënat që ne përpunojmë, qëllimet për të cilat ne i përpunojmë ato, kategoritë e marrësve të cilëve u dërgohen të dhënat tuaja dhe periudhën e planifikuar të ruajtjes.
5.2 Kërkoni një korrigjim të të dhënave tuaja personale nëse janë të pasakta ose të paplota.
5.3 Kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale, përveç rasteve kur përpunimi i këtyre të dhënave është i nevojshëm për ushtrimin e të drejtave të DOPE STUDIO ose palëve të treta, për përmbushjen e një detyrimi ligjor, për arsye të interesit publik ose për mbrojtjen e ligjeve tona të drejtat para gjykatave ose autoriteteve të tjera.
5.4 Kërkoni një kufizim në përpunimin e të dhënave tuaja personale vetëm për qëllime specifike.
5.5 Tërhiqni në çdo kohë aprovimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime reklamimi duke dërguar një email ose kërkesë me shkrim në detajet e kontaktit më poshtë. Në këtë rast, përpunimi i tyre do të ndërpritet nga ne për këto qëllime, pa cënuar ligjshmërinë e çdo përpunimi deri në revokimin e pëlqimit tuaj.
5.6. Nëse konsideroni se të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale janë shkelur, ju keni të drejtë të ankoheni pranë Autoritetit Helen për Mbrojtjen e të Dhënave (H.P.D.P.).

6. Siguria e faqes në internet

Bëhet çdo përpjekje për të mbrojtur informacionin tuaj kur hyni në faqen tonë të internetit. Ne zbatojmë masat e duhura teknike, organizative dhe menaxhuese për të mbrojtur çdo informacion personal që përpunojmë në lidhje me partnerët, klientët dhe përdoruesit përfundimtarë. Megjithatë, kini parasysh se siguria e komunikimit të informacionit nuk është 100% e garantuar dhe për këtë arsye ju inkurajojmë të jeni veçanërisht të kujdesshëm kur ndani informacione personale në internet dhe të përdorni mjetet e disponueshme si firewalls, softuerët antivirus, anti-spyware dhe teknologji të ngjashme të mbrojtjes elektronike.
Ne regjistrojmë preferencat tuaja të personalizuara dhe zbatojmë një mekanizëm të pëlqimit të dyfishtë me anë të email-ve të konfirmimit, sipas rastit.
Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimeve të dhëna për ju ose ato që keni zgjedhur për veten tuaj për të hyrë në zona të veçanta të faqes së internetit. Fjalëkalimet janë konfidenciale dhe ofrohen ekskluzivisht për ju, prandaj ju lutemi mos e ndani fjalëkalimin tuaj me askënd tjetër. Kompania nuk do t'ju kontaktojë drejtpërdrejt ose tërthorazi për të kërkuar fjalëkalimin tuaj.

Informacioni i kontaktit

DOPE STUDIO DATA SYSTEMS AND INTERNET COMMUNICATION SA
Adresa: 451, Mesogeion Avenue, 15343, Agia Paraskevi Attica
Telefoni: + 30 210 0108900
Email: gdpr@wearedope.com

Të dhënat e kontaktit H.D.P.A.
 

Autoriteti Helen për Mbrojtjen e të Dhënave ( www.dpa.gr )
Kifissias 1-3, PC 115 23, Athinë, + 30-210 6475600, contact@dpa.gr