Termat dhe Kushtet

Kushtet e përdorimit të faqes së internetit

1. Të përgjithshme
1.1 Faqja e internetit https://wearedope.com/ ("Faqja e internetit") është pronë e kompanisë "DOPE STUDIO Data Systems and Internet Communication SA". ("Kompania"), e cila e menaxhon atë për të prezantuar aktivitetet e saj të biznesit dhe për të promovuar tek vizitorët/përdoruesit e Faqes produktet dhe shërbimet e saj. Aty ku frazat "ne", "Kompania jonë" përmenden më poshtë dhe çdo frazë tjetër të ngjashme, i referohen Kompanisë.
1.2 Përdorimi i faqes në internet rregullohet nga këto kushte të përgjithshme, të cilat çdo përdorues duhet t'i lexojë me kujdes, pasi përdorimi i saj nënkupton pranimin e tyre të pakushtëzuar në tërësinë e tyre. Në rast mosmarrëveshjeje me këto kushte, përdoruesve u kërkohet të MOS PËRDORIN FAQEN, në të kundërt supozohet se i pranojnë kushtet në tërësi. Duke qenë se përdorimi i çdo shërbimi të Uebsajtit rregullohet nga kushte të veçanta përdorimi, ato përbëjnë një tërësi me të pranishmit, por si kushte të veçanta, ato i tejkalojnë kushtet e përgjithshme në rast konflikti.
1.3 Faqja e internetit dhe informacioni e shërbimet e përfshira në të janë të destinuara vetëm për të rriturit dhe nuk mund të përdoren nga përdoruesit nën moshën 18 vjeç. Kompania nuk mban përgjegjësi nëse, pavarësisht nga sa është thënë më sipër, të miturit vizitojnë vullnetarisht faqen e internetit ose përdorin shërbime që mund të jenë konsiderohen të papërshtatshme për ta.

2. Përmbajtja-Përgjegjësia

2.1 Kompania, pa garantuar dhe për rrjedhojë duke mos qenë përgjegjëse, bën çdo përpjekje për të siguruar që informacioni dhe e gjithë përmbajtja e faqes në internet të rregullohen nga saktësia, qartësia, plotësia dhe disponueshmëria maksimale. Prandaj, çdo përdorues pranon se duhet të vlerësojë përmbajtjen e postuar dhe se ata janë përgjegjës për çdo rrezik që mund të lindë nga përdorimi i çdo përmbajtje të faqes së internetit, duke përfshirë çdo vendim të bazuar në korrektësinë, plotësinë, vlefshmërinë dhe/ose dobinë. Në asnjë rast, përfshirë këtë neglizhencë, Kompania nuk është përgjegjëse për ndonjë dëm që i shkaktohet një përdoruesi të faqes së internetit nga ose me rastin e përdorimit të saj. Informacioni, e gjithë përmbajtja dhe shërbimet ofrohen "AS-IS".

2.2 Kompania rezervon të drejtën të modifikojë dhe/ose pezullojë përkohësisht ose përgjithmonë tërësinë ose një pjesë të faqes së internetit për arsye të mirëmbajtjes ose përmirësimit ose për ndonjë arsye tjetër, me dhe/ose pa njoftim për përdoruesit dhe do të bëjë përpjekje të arsyeshme për të ruajtur disponueshmëria pa garantuar disponueshmërinë e saj të pandërprerë, e cila mund të ndikohet nga pajisjet e përdoruesve, rrjetet e tjera të komunikimit, numri i njerëzve që përpiqen ta përdorin atë në të njëjtën kohë ose arsye të tjera.

2.3 Duke hyrë në faqen e internetit, përdoruesit pranojnë se përdorimi i tij është në rrezikun e tyre dhe se asnjë nga ata që janë të përfshirë në krijimin, prodhimin ose publikimin e tij nuk ka asnjë përgjegjësi. Në mënyrë indikative dhe jo kufizuese, asnjë nga sa më sipër nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, pasues (përfshirë fitimet e humbura, etj.), për çdo kosto ose shpenzim (përfshirë tarifat e avokatëve, ekspertëve dhe konsulentëve të tjerë), të cilat mund të lindin drejtpërdrejt ose në mënyrë indirekte nga qasja, përdorimi ose lundrimi në faqen e internetit ose duke shkarkuar ndonjë material, tekst, të dhëna, imazhe, video, audio ose skedarë audio të bashkangjitur në të, çdo gjë që mund të jetë shkaktuar nga një virus ose një gabim në program, energjia njerëzore ose mosfunksionimi i saj, nga çdo sistem kompjuterik, linjë telefonike, komponentë kompjuteri (hardware), softuer ose mosfunksionim (p.sh. vonesë në transmetim nga lidhja kompjuterike ose rrjeti, etj.). Çdo përdorues duhet të kujdeset për mbrojtjen e tij (përdorimi i antivirusit, skanerit të virusit ose sistemeve të tjera mbrojtëse) përpara se të përdorë faqen e internetit ose të ruajë informacionin, softuerin ose përmbajtjen e tij në pajisjet e tij.

3. Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale

E gjithë përmbajtja e faqes së internetit, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekste, emra, marka tregtare, logot, grafika, ilustrimet, fotografitë, skedarët video ose audio dhe në përgjithësi materiali audiovizual, dhe çdo lloj skedari, është pronë intelektuale e Kompanisë dhe është rregullohet nga dispozitat kombëtare dhe ndërkombëtare të zbatueshme për Pronësinë Intelektuale, me përjashtim të të drejtave të njohura në mënyrë eksplicite të palëve të treta. Prandaj ndalohet shprehimisht riprodhimi, ripublikimi, kopjimi, ruajtja, shitja, transmetimi, shpërndarja, publikimi, ekzekutimi, shkarkimi, përkthimi, modifikimi i përmbajtjes së faqes së internetit në çfarëdo mënyre ose me çfarëdo mënyre, tërësisht, pjesërisht ose në mënyrë të përmbledhur. pa pëlqimin paraprak të përfituesit.

4. Sjellja e paligjshme ose e paligjshme
4.1 Përdoruesit e faqes në internet duhet nga njëra anë të respektojnë dispozitat e së drejtës greke, evropiane dhe ndërkombëtare dhe nga ana tjetër të përmbahen nga çdo përdorim i paligjshëm dhe abuziv i përmbajtjes dhe shërbimeve të Faqes. Çdo dëm i shkaktuar në faqen e internetit ose në internet, i cili do të rezultojë nga keqpërdorimi ose përdorimi i pahijshëm i shërbimeve përkatëse nga përdoruesit e faqes së internetit, bie në fushën e përgjegjësisë së tyre.
4.2 Përdoruesve të faqes në internet u ndalohet të publikojnë, transmetojnë, postojnë dhe në çfarëdo mënyre të zbulojnë çdo material të turpshëm, shpifës, fyes, frikësues, kërcënues, pornografik të paligjshëm ose material tjetër që mund të përbëjë (ose provokojë) sjellje të cilat mund të klasifikohen si një vepër penale, të shkaktojë përgjegjësi civile ose të shkelë ndonjë dispozitë të ligjit.

5. Hiperlidhjet
Faqja e internetit, ndër të tjera, mund të ofrojë një lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, të cilët kanë kontroll të plotë mbi përmbajtjen që postojnë në to dhe për këtë arsye përgjegjësinë e plotë (civile dhe penale) për sigurinë e faqeve të tyre të internetit dhe vlefshmërinë e përmbajtjes së tyre. Përdoruesit deklarojnë se pranojnë dhe pranojnë që Kompania nuk është e detyruar dhe as nuk mund të kontrollojë sigurinë dhe përmbajtjen e faqeve të internetit dhe shërbimeve të palëve të treta, për të cilat ofrohet një lidhje në faqen e internetit. Përdoruesve u kërkohet të kontaktojnë drejtpërdrejt ofruesit e këtyre faqeve të internetit për çdo pyetje ose çështje të tjera në lidhje me vizitën dhe/ose përdorimin e tyre dhe të respektojnë kushtet e tyre të përdorimit. Kompania rezervon të drejtën të heqë në çdo kohë, sipas gjykimit të saj, lidhjet e palëve të treta nga faqja e saj e internetit.

6. Rishikimi
Kompania rezervon të drejtën të rishikojë kushtet e përdorimit të faqes në internet në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, pa njoftim ose detyrim paraprak. Përdoruesit duhet t'u referohen atyre në intervale të rregullta për t'u informuar për ndryshimet e mundshme dhe nëse vazhdojnë ta përdorin atë, supozohet se pranojnë termat dhe kushtet e modifikuara të përdorimit të Faqes. Përndryshe, ata duhet të shmangin vizitimin e faqes së internetit.

7. Të dhënat personale
Menaxhimi dhe mbrojtja e të dhënave personale të përdoruesve të faqes i nënshtrohet kushteve të këtij neni, si dhe kushteve të politikës së privatësisë (Njoftimi i privatësisë) që është postuar në të dhe është e vlefshme në tërësinë e saj dhe e cila është e detyruar të lexohet nga çdo përdorues i Faqes.

8. Cookies
Faqja e internetit përdor teknologjinë "cookies" që lejon identifikimin e përdoruesve të disa prej shërbimeve të saj. Cookies janë informacione që një faqe interneti mund të ruajë në aplikacionin e navigimit të përdoruesve dhe më pas t'i marrë ato, në mënyrë që t'i njohë herën tjetër që ata të vizitojnë faqen e internetit. Përdorimi i cookies nga përdoruesit e faqes në internet është subjekt i kushteve të këtij neni, si dhe kushteve të Politikës së Privatësisë (Njoftimi i Privatësisë) që është postuar në të.

9. Ligji në fuqi
9.1 Këto Kushte të Përdorimit të Uebsajtit rregullohen nga dispozitat e ligjit grek dhe udhëzimet dhe rregulloret e ligjit evropian dhe interpretohen në përputhje me rregullat e mirëbesimit dhe etikës së biznesit. Veçanërisht menaxhimi i të dhënave personale të përdoruesve të faqes së internetit dhe termat dhe kushtet e përdorimit të "cookies" siç përshkruhen në kushtet e Politikës së Privatësisë (Njoftimi i Privatësisë) që është postuar në të, rregullohen nga rregullat në fuqi dhe dispozitat për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale, p.sh. Rregullorja (BE) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 prill 2016 për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46/KE (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave).

9.2 Nëse një dispozitë konsiderohet në kundërshtim me ligjin dhe për rrjedhojë, e pavlefshme, ajo automatikisht ndalon së qeni e vlefshme (nëse nuk zëvendësohet nga një tjetër e vlefshme), pa ndikuar në asnjë rast vlefshmërinë e kushteve të tjera. Gjykatat e Athinës kanë juridiksionin ekskluziv për çdo mosmarrëveshje që lind nga rasti ose interpretimi i këtyre termave (me vazhdim të qartë të çdo juridiksioni tjetër).

10. Kontakt:
Administratori i Faqes është "DOPE STUDIO Data Systems and Internet Communication SA", me titullin dallues "DOPE STUDIO", me seli në Agia Paraskevi, Atikë (Ave Mesogeion, nr. 451). Për çdo sqarim, pyetje apo koment në lidhje me faqen e internetit, përdoruesit mund të kontaktojnë "DOPE STUDIO". (I) me telefon [+30 210 0108900 ose (ii) me e-mail në gdpr@wearedope.com ose (iii) me postë në adresën Mesogeion Avenue nr. 451, T.K. 153 43, për Menaxherin e Përpunimit të të Dhënave të Kompanisë.